Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

„Wodzisławski Sztukmistrz” 2024

 

Dział I

Postanowienia ogólne

Art. 1.
Konkurs „Wodzisławski Sztukmistrz”, rozpocznie się 29.06.2024 r.  w amfiteatrze Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim.

Art. 2.
Konkurs „Wodzisławski Sztukmistrz” to konkurs prezentacji sztuki cyrkowej, który dopuszcza wszelkie formy kuglarstwa: wszystkie rodzaje żonglerki i manipulacji, sztukę iluzji, akrobatykę, ekwilibrystykę, pantomimę, klaunadę i pochodne, do przedsięwzięć parateatralnych włącznie.

Art. 3.
Uczestnikiem konkursu może zostać:

 1. Grupa lub solista.
 2. Osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18 roku życia. Osoba niepełnoletnia zobowiązana jest do przesłania organizatorowi "oświadczenie opiekuna prawnego" poprzez kartę zgłoszeniową lub drogą mailową  na adres: festiwalkuglarzy@gmail.com
  OŚWIADCZENIE
 3. Buskers biorący udział w występach ulicznych podczas Festiwalu Kuglarzy. Pokaz konkursowy nie może być tym samym pokazem, który buskers prezentuje w ramach ulicznych występów podczas Festiwalu Kuglarzy.

Art. 4.
"Wodzisławski Sztukmistrz" podzielony jest na dwa  niezależne konkursy:

 1. "Za dnia" - obejmuje wszelkie kuglarskie popisy, które komponują się ze światłem dziennym, takie jak: żonglerka, aerial, balans, akrobatyka, klaunada, iluzja i inne.
 2. "Po ćmoku" - obejmuje pokazy, których głównym aspektem jest animacja światłem oraz rekwizytami dostosowanymi do pokazów nocnych. Mamy tu na myśli pokazy, w których główną i znaczącą rolę gra co najmniej jeden z elementów: ogień, rekwizyty, stroje LED, UV, lasery, itp.

Uczestnicy mają prawo zgłosić się do obu konkursów z zastrzeżeniem, iż pokazy muszą być od siebie zupełnie różne oraz dostosowane do pory dnia. W konkursie " Po ćmoku" mogą być prezentowane wyłącznie pokazy, których głównym aspektem jest ogień, światło LED, UV, lasery, itp.

Art. 5.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1. Uzupełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej do dnia 31.05.2024
  KARTA ZGŁOSZENIOWA - https://forms.gle/oxLTkwtH9Rk4PwP77
 2. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez organizatorów Festiwalu Kuglarzy.
 3. Dostarczenie organizatorom pliku mp3 z muzyką do swojego pokazu na nośniku typu pendrive. Plik powinien zostać dostarczony przed rozpoczęciem konkursu.
 4. Wykonanie podczas przeglądu festiwalowego (29.06.2024) pokazu obejmującego jedną z wymienionych w Art. 2 form konkursowych przez grupę lub solistę.

Art. 6.
Do konkursu nie zostaną dopuszczone:

 1. Wszelkie sztuki z udziałem zwierząt.
 2. Osoby nietrzeźwe.
 3. Osoby nieletnie bez nadzoru opiekuna.
 4. Uczestnicy, których sprzęty/ pirotechnikę etc. organizator uzna za niebezpieczne.
 5. Pokazy, które organizator uzna za odbiegające od zgłoszonych i zakwalifikowanych (np. pokaz zgłoszony do konkursu " Po ćmoku" który będzie zawierał bardzo mało lub mało widoczne elementy związane z animacją światła typu ogień, rekwizyty, stroje LED, UV, lasery, itp.)

Art. 7.
Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą grupy/solistów, które poinformują drogą mailową o zakwalifikowaniu się do konkursu do dnia 03.06.2024.

Art. 8.
29.06.2024 na terenie amfiteatru odbędzie się obowiązkowe spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla wszystkich uczestników konkursu. Po spotkaniu amfiteatr będzie dostępny do celów przeprowadzenia prób.

Art. 9.
Kolejność występów zostanie wyznaczona przez organizatora.

Art. 10.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 30.06.2024 r. w amfiteatrze o godzinie obwieszczonej podczas zakończenia konkursu „Wodzisławski Sztukmistrz” 2024.

Art. 11.
Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność uczestników konkursu podczas ogłoszenia wyników oraz wykonanie zwycięskiego pokazu tego samego dnia o godzinie wyznaczonej przez organizatora.

 

Dział II

Wymagania techniczne

Art. 12.
Pole sceniczne jest to wydzielona powierzchnia na terenie amfiteatru przeznaczona do wykonywania pokazu.

Art. 13.
Każdy uczestnik będzie zobowiązany do prezentacji sprzętu używanego podczas pokazu konkursowego na spotkaniu szkoleniowo-organizacyjnym przed wyznaczonym przez organizatorów technikiem. Sprzęt zagrażający bezpieczeństwu występujących, bądź osób postronnych nie będzie dopuszczony do konkursu.

Art. 14.
Uczestnicy zobowiązani są do przesłania wymagań technicznych niezbędnych do wykonania pokazu w karcie zgłoszeniowej https://forms.gle/oxLTkwtH9Rk4PwP77 oraz umieszczenia krótkiego opisu grupy/solisty (do dnia 31.05.2024), który użyty będzie użyty jako informacja medialna podczas Festiwalu.

Art. 15.
Czas trwania występów grup nie może przekroczyć 20 minut oraz 10 minut na montaż instalacji do pokazu.

Art. 16.
Po wykonanym pokazie grupa zobowiązana jest niezwłocznie usunąć wszystkie swoje elementy instalacji, robiąc to w sposób umożliwiający montaż instalacji następnej grupy.

 

Dział III

Ustalenia świadczeń

Art. 17.
Do świadczeń wymienionych we wszystkich punktach Działu III Regulaminu konkursu „Wodzisławski Sztukmistrz” 2024 mają prawo tylko osoby wymienione w karcie zgłoszeniowej.

Art. 18.
Organizator zapewnia każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi konkursu bezpłatne miejsce noclegowe z dostępem do urządzeń sanitarnych w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

Art. 19.
Uczestnikom przysługiwać będzie wyznaczone miejsce w zamykanym depozycie, którego zasady użytkowania zostaną przekazane na miejscu.

Art. 20.

 1. Nagroda w konkursie wynosi: Konkurs " Za dnia" 2.000 zł. Konkurs "Po ćmoku" 2.000 zł
 2. W przypadku osób niepełnoletnich nagroda przekazana zostanie pełnoletniemu opiekunowi grupy lub opiekunowi prawnemu solisty.

Art. 21.
Powołane niezależne jury wyłoni zwycięzcę, przyznając punkty wg ogólnego wyrazu artystycznego.

Art. 22.
Nagroda pieniężna uzyskana w konkursie zostanie wypłacona w terminie 14 dni od przekazania przez zwycięzcę kompletnych danych i podpisania umowy.

 

Dział IV

Postanowienia końcowe

Art. 23.
Każdy wymieniony w karcie zgłoszeniowej uczestnik ma obowiązek odebrać identyfikator na zebraniu szkoleniowo-organizacyjnym.

Art. 24.
Na terenie festiwalu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz całkowity zakaz zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

Art. 25.
Organizatorzy konkursu „Wodzisławski Sztukmistrz” nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne, zakażenia chorobą zakaźną, wypadki etc., które mają miejsce na terenie festiwalu jak i poza nim.

Art. 26.
Każdy uczestnik Konkursu „Wodzisławski Sztukmistrz” ponosi pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie, które będzie egzekwowane zgodnie z prawem. W sytuacji jego nieprzestrzegania poinformowane zostaną odpowiednie służby.

Art. 27.
Każdy uczestnik Festiwalu Kuglarzy ponosi pełną odpowiedzialność za jakość sprzętu którym będzie się posługiwał podczas eventu oraz bezpieczeństwo związane z jego użyciem.

Art. 28.
Z uwagi na otwarty i niezadaszony teren pokazu w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu, organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia daty bądź odwołania konkursu.

Art.29
Każdy uczestnik konkursu oraz festiwalu poprzez uczestnictwo wyraża zgodę na  wykorzystanie swojego wizerunku. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu i festiwalu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, social mediach oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.

Art. 30.
Wypełnienie karty  zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu „Wodzisławski Sztukmistrz” przez wszystkich zgłoszonych uczestników.

Art. 31.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, pozostając w obowiązku poinformowania o nich uczestników.

Art. 32.
Uczestnik zobowiązuje się dostosować również do regulaminu Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgórza na którym odbywa się Festiwal Kuglarzy.