Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu

„Festiwal Kuglarzy w Obiektywie"

 1. Organizator i czas trwania Konkursu
  1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod tytułem „Festiwal Kuglarzy w Obiektywie",
  zwanego dalej Konkursem jest Festiwal Kuglarzy oraz Fundacja Żongluj Kulturą zwani dalej Organizatorem.
  1.2. Partnerami Konkursu i Fundatorami Nagrody jest Shao MultiVisual Props oraz Festiwal Kuglarzy.
  1.3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego LINK
  Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje się stosować do niniejszego Regulaminu.
  1.4. Konkurs rozpoczyna się 03.07.2024. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 10 lipca 2024 r., godz. 23:59:59.
  1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza
  termin określony w pkt. 1.4 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej oraz social mediów.
  1.6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 2. Cele Konkursu:
  a. promowanie walorów artystycznych sztuki nowocyrkowej,
  b. rozbudzanie zainteresowania nowym cyrkiem
  c. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii
 3. Zasady ogólne Konkursu
  3.1. Uczestnik może zgłosić do konkursu do 6 zdjęć wykonanych aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.
  3.2. Temat konkursu brzmi „Festiwal Kuglarzy w Obiektywie”. Obejmuje zarówno kadry z występów, warsztatów, jak i życia społeczności kuglarskiej uchwycone podczas 8 Festiwalu Kuglarzy w Wodzisławiu Śląskim.
  3.3. Zdjęcia należy zgłaszać na Konkurs przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie festiwalu oraz fanpage festiwalu  LINK
  3.4 Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko
  3.5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi
  3.6. Zdjęcia zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w
  szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm
  obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za
  wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych,
  obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
  przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające
  prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np.
  prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
  3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez
  Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę
  danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub
  wręczenie nagrody.
  3.8. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w
  niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym
  osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi
  wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie
  związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o
  której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana
  jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
  3.9. W konkursie mogą brać udział fotografie poddane korekcie:
  a) Dopuszczalne modyfikacje: kadrowanie, wyostrzenie, zmiana nasycenia
  barw oraz kontrastu, winieta, korekta kolorów, konwersja do czerni i bieli,
  sepia, retusz, punktowe rozjaśnianie, przyciemnianie, HDR, korzystanie z
  narzędzi korekcji typu stempel, ręczny pędzel korygujący (w pomocniczy
  sposób, aby jedynie wyczyścić drobne elementy, zachowując przy tym główny
  kadr i charakter zdjęcia).
  b) Zabronione modyfikacje: techniki fotomontażu, kolarze, narzędzia
  sztucznej inteligencji (podmiana nieba, tła, usuwanie istotnych elementów
  kadru i inne), dodawania podpisów, grafik, elementów wygenerowanych przez
  sztuczną inteligencję.
  3.10. Jury może zażądać od autora przesłania w ciągu 72h od żądania oryginału
  zdjęcia bez żadnej obróbki, w celu weryfikacji postanowień regulaminu.
  3.11. Obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję nie mogą brać udziału w tym Konkursie.
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie
  4.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną
  zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 4.3.
  Regulaminu.
  Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.Osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
  4.2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w
  pkt 4.1 powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do
  czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia
  niniejszego Regulaminu oraz na warunki licencji na korzystanie przez Organizatora
  oraz Partnera ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników.
  4.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu
  Organizatora, pracownicy fundatorów nagród oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób.
 5.  Nagrody
  5.1. Nagrodą w konkursie jest:
  a) Dołączenie zwycięskiej fotografii do wystawy Fundacji Żongluj Kulturą zatytułowanej "Nowy Cyrk w Obiektywie" mającej na celu propagowanie sztuki nowego cyrku. Wystawa prezentowana będzie na eventach na terenie całego kraju.
  b) Gra “The Greatest Show”
  5.2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub drogą
  mailową do 14 lipca. W wypadku przedłużenia konkursu, poinformujemy o nowym terminie.
  5.3. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane w social mediach Festiwalu Kuglarzy oraz Fundacji Żongluj Kulturą.
  5.4 Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
 6. Ocena prac
  6.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury:
  a) Zarząd Festiwalu Kuglarzy - Monika Woźniak, Zofia Bornikowska, Tomasz Prudel
  b) Zarząd Fundacji Żongluj Kulturą - Jerzy Kozłowski, Iga Zaborska, Urszula Motyka
  6.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność oraz kreatywność nadesłanych zdjęć.
  6.3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 7. Prawa autorskie
  7.1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko zostało wymienione przy ogłaszaniu zwycięzców konkursu, na stronie internetowej,  social mediach Festiwalu, Organizatora, Partnerów i Sponsorów Konkursu. Uczestnik wyraża również zgodę na umieszczeniu swojego imienia i nazwiska przy wydrukowanych pracach umieszczonych na wystawie " Nowy Cyrk w Obiektywie".
  7.2. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż jest autorem przesłanej pracy, przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
  7.3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej pracy na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych,ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  a) Utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy pracy
  b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy pracy,
  c) publiczne rozpowszechnianie pracy przez Organizatora oraz Partnerów i Sponsorów Konkursu, jej wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym za pośrednictwem Internetu.
  7.4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
  7.5. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
  7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.